idari Birimler
04 Ocak 2023

1 Bilgi İşlem Birimi

            Elektronik Bilgi Sistemi (HBYS, VTYS, LBS), bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dahilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum içi) ve Internet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur. Bu sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilebilmesi için de Yüklenici firma tarafından temin edilen eğitim ve destek elemanları, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yüklenici firmanın sistem sorumlusunun uygun gördüğü plan dahilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilir. Yedek Alma işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

2 Vezne

       Sosyal Güvencesi bulunmayan hastaların hastaneden almış oldukları hizmetlerin ücretlerinin tahsil eden birimdir.

3 Yatan Hasta Kabul

        Başvurduğunuz          poliklinikte      gerekli işlemleriniz yapıldıktan  ve  doktorunuz  yatışınıza  karar  verdikten  sonra, yatış işlemlerinin yapıldığı birimdir.

4 Faturalandırma Birimi

        Hastanede ayaktan veya yatarak hizmet alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hastaların faturalarının kontrol işlemleri yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine gönderilmesi işlemlerini sağlar. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan  hastaların yaptıkları ödemelerin banka hesaplarına yatırılması ve bu ödemeleri gerçekleştirmeyen hastalara ait işlemlerin takibinden bu birim sorumludur.

5 Halkla İlişkiler

        Hastaneye başvuran hastalara danışmanlık hizmeti veren birimdir.

6 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

     Hastanede bulunan tüm birimlerin mal ihtiyaçlarının karşılandığı birimlerdir. Her deponun başında bir taşınır kayıt kontrol yetkilisi yer almaktadır.

7 Hasta Hakları Birimi

      Sağlık hizmeti alımında hak ihlaline uğradığını düşünen hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin giderilmesine çalışan birimdir. Bu birime başvurular doğrudan veya Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) yolu ile yapılır. Bu birim şikayetlere anında çözüm yolları aramaya çalışır. Eğer  çözüm bulunamaz ve hasta hakları ihlali şüphesi durumunda Hasta Hakları Komisyonu’nu toplayarak bu konunun komisyon huzurunda çözülmesini sağlar.

8 Hasta Kabul Birimi

Hastaneye başvuran hastaların muayene öncesi polikliniklere kayıtlarının yapıldığı birimdir.

9 İdare / Özlük Birimi

     Hastanede çalışan personellerin her türlü izin, terfi, nakil gibi özlük işlemlerinin yapıldığı birimdir. Bu birimde ayrıca diğer gelen evrak ve giden evrak kayıtlarının yapılarak idari birimlere ait dosyaların bulunduğu birimdir.

10 İstatistik Birimi

     Sağlık Bakanlığı’nın aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarla istemiş olduğu hastane çalışmalarına ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak gönderir.

11 Kalite Yönetim Birimi

      Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması ve bu standartlarla ilgili geliştirici çalışmaların birim sorumlularıyla ortak olarak gerçekleştirildiği birimdir.

12 Maaş Mutemetliği

     Hastanede çalışan personellerin her türlü maaş, ek ödeme,yolluk ve nöbet   gibi personel ücretlerinin hesaplandığı, ödeme evraklarının ve listelerinin hazırlandığı ve bunların banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı işlemlerinin takibinin yapıldığı birimdir. Ayrıca bu birim emekli sandığı ve  sigorta keseneklerinin hesaplanıp bildirildiği birimdir. Bu birim Döner sermaye ek ödeme komisyonunun sekretaryasını da yapmaktadır.

13 Sağlık Kurulu

     Bu birim kurul raporu (ilaç raporu, silah ruhsatı, sağlık durum bildirir raporu, malulen emeklilik, gemi adamı, sürücü, radyoterapi raporları vb.), tek hekimin verdiği çeşitli raporlar (20 günü aşmayan istirahat raporu, sağlık durum bildirir rapor, ortopedik korse alımı raporu, vb.), özürlü sağlık kurulu raporları ( sakatlık vergi indirimi raporu, özürlü kimlik kartı vb.) almak için yapılan başvurularla ilgili çalışmaktadır.

14 Satınalma Birimi

     Hastanenin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve mevzuatına göre alımlarını yapıldığı birimdir.

15 Sekreterlik

Kat sekreterlikleri polikliniklerden yatış kararı verilen hastaların kayıtlarının yapılarak hasta dosyaların çıkarıldığı ve taburcu işlemlerinin yapıldığı birimlerdir.

16 Gider Tahakkuk

     Depo girişi yapılan veya alımı gerçekleştirilen hizmetlerin alış faturalarına göre ödeme evraklarının hazırlandığı birimdir. Bu birim ayrıca bütçe takibi yaparak İdari ve Mali İşler Müdürüne bilgi verir.

17 Arşiv Birimi

Tıbbi arşiv ve idari arşiv olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıbbi arşivde hasta dosyaları ve diğer tıbbi belgelerin bulunduğu arşivdir. İdari birim arşivinde ise idari birimde yıl içinde yapılan yazışma ve çalışmalara ilişkin tüm belge ve klasörlerin saklandığı arşivlerdir.

Hastanidaresindilekçe ilebaşvurduğunuzve Başhekim tarafından onayladığınız takdirde,epikriz raporunuzu yeniden bilgi işlem merkezinden alabilirsiniz. Başvurduğunuz dilekçenizarşivdekihastadosyanıza eklenecektir. Yatış süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asıllarıresmikayıt olduğundan hastanemiz  arşivinde muhafaza edilir.

18. Ulaşım Hizmetleri

Hasta nakil işleri için bir adet ambulans, hastane dışından gelecek her türlü malzeme ve cihaz için  kamyonet, diyaliz hastalarının evlerine ulaşım için bir adet minibüs, evde sağlık hizmetleri biriminin kullanımına tahsis edilmiş  hizmet birim  aracı olmak üzere bir adet araç hastane envanterlerinde bulunmaktadır.

19  Morg Birimi

Hastanenin morg kapasitesi altı olup, bir adet otopsi tezgahı ,bir adet cenaze yıkama tezgahı bulunmaktadır.

20 Santral Birimi

Hastaneye telefon ile ulaşmak isteyen kişileri ilgili birimlere telefon aracılığı ile bağlayan ve aynı zamanda kurum içinden telefon ile kurum dışı aramaları sağlayan birimdir.

21 Teknik Servis Birimi

Tesis altyapısı  ile ilgili her türlü bakım  ve onarım işleri ile hastane de bulunan her türlü tıbbi cihaz veya makinelerin bakım ve onarımından sorumlu olan birimdir.

22 Mutfak ve Yemekhane

Yemek pişirme ve dağıtım hizmetleri hizmet alımı yolu temin edilmektedir.

23 Çamaşırhane

Çamaşır yıkama hizmetleri hastaneye ait iki adet sanayi tipi çamaşır makinesi  ve iki adet sanayi tipi çamaşır kurutma makinası aracılığıyla yapılmakta olup, çamaşırlar geldikleri birimlere göre sınıflandırılarak yıkanmaktadır.